fbpx

Psykolog

Hem » Behandlingar » Psykolog

”Psykoterapi är en erfarenhet som förändrar.”

Pezhman Sasan

Pezhman Sasan,
Leg. Psykolog

Boka tid

Genom psykologiskt stöd och behandling kan du få hjälp att komma vidare i livet och närmare dig själv.

Det krävs ofta mycket mod för att våga prata med en annan människa om det som upplevs svårt och tungt att bära. Anledningarna till att ta kontakt med en psykolog kan vara många.

Det kan röra områden som ångest, oro, stress, relationssvårigheter, nedstämdhet, sömnproblem, kris eller sorg.

Vare sig du befinner dig mitt i en omvälvande livshändelse eller går med omfattande och kanske diffusa funderingar kring dig själv, din situation eller dina relationer så är du välkommen att boka ett besök.

Boka tid

Behandlingsmetoder

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling av psykiskt lidande och livsproblem genom återkommande samtal. Tillsammans med psykologen kan du utforska tankar, känslor, drömmar och svårigheter på ett friare sätt än vad som är möjligt i många andra relationer. Målsättningen är att gå från en situation där du upplever dig sitta fast och upprepa liknande svårigheter om och om igen, till en ny situation där du är friare att vara och känna i relation till dig själv, till andra och till din omvärld.

Under ett första samtal undersöker vi tillsammans din väg hit och vad du hoppas få hjälp med. Tillsammans kommer vi överens om upplägg och fokus för en eventuell fortsatt kontakt.

Krisstöd

Vid omvälvande livshändelser av olika slag kan vi uppleva att vi tappar riktning och meningsfullhet. Det kan vara händelser som innebär sorg, såsom förlust eller separation. En psykologkontakt är då ofta mer stödjande än behandlande och fokuserar på att återfå meningsfullhet och sammanhang.

Rådgivning

Ibland inleds kortare kontakter utifrån en mer avgränsad frågeställning. Det kan gälla svåra val i livet, särskilda händelser eller specifika situationer som du känner behov av att diskutera med en professionell person med tystnadsplikt.

Val av behandlingsmetod

Jag har genomgått psykologutbildningen vid Lunds universitet i såväl psykodynamisk terapi (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT). Dessa två termer är paraplybegrepp som innehåller en bred variation av behandlingsmetoder. Mitt arbete vilar i grunden på en relationell och affektfokuserad förståelse av människan, och jag väljer metod utifrån vad som är lämpligt för din unika situation.

Affektfokuserad Psykodynamisk Terapi

Metoden utgår från att vi från livets första början lär oss hur vi behöver vara för att få så mycket omsorg och trygghet som möjligt från andra människor. Det vi kallar personlighet skapas i det unika, känslomässiga samspel som uppstår med omgivningen. Vi lär oss att agera på vissa sätt och att förvänta oss vissa saker från vår omgivning. Detta påverkar vårt känsloliv och hur vi förhåller oss till våra känslor genom livet.

Affektfokuserad Psykodynamisk Terapi utgår från att våra svårigheter till stor del kommer av att vi undviker känslor som vi utifrån våra relationella erfarenheter fått svårt att hantera. I samtalen undersöker vi tillsammans dina inre föreställningar, känsloreaktioner och reaktionsmönster för att skapa förståelse kring de svårigheter du upplever idag. Huvuddelen av tiden ägnas åt det som är pågående i ditt liv, men arbetet kan också handla om att förstå bakgrunden till svårigheterna. Relationen som skapas i terapin är ofta avgörande för att våga utforska och närma sig smärtsamma känslor och erfarenheter.

KBT

I Kognitiv Beteendeterapi kan man något förenklat säga att man tittar på såväl beteende som på kognition; det vill säga vad man gör och hur man tänker kring händelser genom livet.

Detta kan innebära att vi talar om hur dina tankar, känslor och handlingar påverkar varandra och hur de eventuellt upprätthåller problem i din tillvaro. Tillsammans fokuserar vi på hur du kan åstadkomma förändring i ditt liv.

Inom KBT-fältet finns även ett ökat fokus på acceptans och att öva på att få distans till det svåra, till exempel genom medveten närvaro (mindfullness).


Tveka inte att kontakta mig om du har ytterligare frågor. Välkommen!